Pinhole > Miscellaneous

underpass
Polaroid / Inkjet Print
2009
Untitled "Tree"
Polaroid / Inkjet Print
2009
Boat
Polaroid / Inkjet Print
2003
Pod Tree
Polaroid / Inkjet Print
2000
A small landscape
Polaroid / Inkjet Print
2004
untitled "Cones"
Polaroid / Inkjet Print
2000
Gathering
Polaroid / Inkjet Print
2003
St Patrick's day 2002
Polaroid / Inkjet Print
2003
Moving train
Polaroid / Inkjet Print
2004
APO
Polaroid / Inkjet Print
2000
Apollo
Polaroid / Inkjet Print
2004
City #1
Polaroid / Inkjet Print
1999
Untitled 2
Polaroid / Inkjet Print
2000
Untitled 1
Polaroid / Inkjet Print
2001
perfect 1
Polaroid / Inkjet Print
2003
Untitled 3
Polaroid / Inkjet Print
2003
SkyBridge
Polaroid / Inkjet Print
2000
Untitled
Ektachrome / Inkjet Print
1989

These don't go elsewhere, for now.