Stereo > Halloween 1986

Smile
Smile
Polachrome / Inkjet Print
1986